PIN

REGULAMIN
 1. Warunki realizacji zamówienia:
  1. 1.1. Warunkiem realizacji zamówienia jest zgoda i akceptacja niniejszego regulaminu.
  2. 1.2. Zakupu mogą dokonywać instytucje, organizacje, jednostki publiczne i osoby prawne oraz osoby fizyczne (w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub jako konsument tj. osoba fizyczna dokonująca zakupu w celach prywatnych tj. niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową – zwane dalej zamiennie osobą fizyczną lub konsumentem).
  3. 1.3. W przypadku osób fizycznych oraz firm sprzedaż przewidywana jest na podstawie przedpłaty opartej o fakturę proforma, w szczególnych przypadkach jest możliwe dokonanie zapłaty w ramach odroczonego terminu zapłaty. PIN Agencja Reklamowa Anna Lasota ma prawo odmówić odroczenia terminu płatności bez uzasadnienia.
  4. 1.4. W przypadku jednostek publicznych, organizacji, instytucji i osób prawnych dopuszczalne jest umożliwienie dokonania zapłaty w ramach odroczonego terminu zapłaty, na podstawie indywidualnych ustaleń poczynionych przez strony. PIN Agencja Reklamowa Anna Lasota ma prawo odmówić odroczenia terminu płatności bez uzasadnienia.
  5. 1.5. Zlecenie jest przekazywane do realizacji po otrzymaniu akceptacji projektu oraz po zaksięgowaniu płatności, jeżeli jest wymagana przedpłata.
  6. 1.6. Po akceptacji projektu klient nie ma możliwości odstąpienia od transakcji.
  7. 1.7. W przypadku osób fizycznych oraz firm zlecenie jest realizowane w terminie od 3 do 15 dni roboczych od momentu zaksięgowania płatności dokonanej na podstawie faktury pro forma oraz zatwierdzenia projektów.
  8. 1.8. W przypadku jednostek publicznych, organizacji, instytucji i osób prawnych zlecenie realizowane jest w terminie od 3 do 15 dni roboczych od momentu zatwierdzenia projektów.
  9. 1.9. W szczególnych przypadkach termin realizacji może ulec wydłużeniu.
  10. 1.10. Podstawą prawną wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej jest art. 106 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535) Faktura przesyłana w formie elektronicznej zgodnie z Ustawa jest równoznaczna z przesyłaniem faktury wystawionej w formie papierowej i stanowi dokument księgowy.
  11.  
 2. Materiały do druku:
  1. 2.1. Firma PIN Agencja Reklamowa Anna Lasota nie jest odpowiedzialna za treści zawarte w materiałach otrzymanych od klienta.
   W przypadku kiedy materiały zawierają treści niezgodne z prawem firma PIN Agencja Reklamowa może odmówić ich drukowania.
  2. 2.2. Zamawiającego obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym, zamawiający przesyłając firmie PIN Agencja Reklamowa Anna Lasota wzór graficzny, logotyp, materiały graficzne, zdjęcia do wykorzystania do stworzenia projektu oraz korzystając z zasobów z logotypów przechowywanych w zasobach firmy PIN Agencja Reklamowa, gwarantuje i zapewnia, ze jest upoważniony korzystania z wszystkich praw, w tym prawa do znaku handlowego, logotypu, sloganu, portretu, grafiki, znaku graficznego, zdjęcia i jakiejkolwiek innej treści i wzoru zawartych w pliku.
  3. 2.3. Zamawiający gwarantuje, że przesłany wzór graficzny ani w całości, ani też w części:
   1. 2.3.1. nie narusza żadnych praw do własności intelektualnej osób trzecich;
   2. 2.3.2.nie jest przedmiotem takiego naruszenia w wyniku, którego Usługobiorca go otrzymał;
   3. 2.3.3.nie podlega ograniczeniom, które uniemożliwiałyby Usługodawcy legalną reprodukcję i przetwarzanie przesłanych obrazków i tekstów zgodnie z Zamówieniem.
  4. 2.4. Zamawiający zobowiązany jest do sprawdzenia przesłanej wizualizacji nadruku/projektu pod względem jego treści merytorycznej, gramatycznej, ortograficznej oraz formy graficznej. Zamówienie jest realizowane tylko po jego akceptacji.
  5. 2.5. Zamawiający jest zobowiązany do poinformowania PIN Agencja Reklamowa Anna Lasota w przypadku jakichkolwiek problemów z weryfikacją projektu pod względem jego treści lub formy graficznej.
  6. 2.6. Po otrzymaniu akceptacji klienta zamówienie jest przekazane do realizacji, skutkuje to brakiem możliwości wprowadzenia jakichkolwiek zmian do zamówienia. Po akceptacji zamówienie przez klienta firma PIN Agencja Reklamowa Anna Lasota nie ponosi odpowiedzialności za niezgodności znajdujące się w projekcie zarówno pod względem jego treści (merytoryczne, gramatycznej, ortograficznej) oraz formy graficznej.
  7. 2.7. Termin realizacji jest liczony od akceptacji projektu przez klienta i w szczególnych przypadkach może ulec wydłużeniu.
  8. 2.8. Firma PIN Agencja Reklamowa Anna Lasota nie ma obowiązku archiwizacji plików graficznych przesłanych do zamówień.
  9.  
 3. Reklamacje:
  1. 3.1. Reklamacje na towar:
   1. 3.1.1. Reklamacji podlega zlecenie wykonane niezgodnie z zamówieniem oraz towar wadliwy.
   2. 3.1.2. Do uwzględnienia reklamacji jest konieczne zatrzymanie w celu weryfikacji całej partii reklamowanego towaru.
   3. 3.1.3. Reklamacje ilościowe i jakościowe w odniesieniu do wad widocznych – Osoby zamawiające (osoby fizyczne, jednostki publiczne, organizacje, instytucje i osoby prawne) zobowiązane są do sprawdzenia zgodności towaru (ilościowej oraz jakościowej) z zamówieniem do 7 dni od daty odbioru towaru. Za dzień odbioru towaru uważa się dzień jego dostawy przez kuriera/lub w inny wybrany przez strony sposób na adres dostawy podany przez zamawiającego. Reklamacje zgłoszone po upływie 7 dni od daty odbioru towaru nie będą uwzględniane. Zgłoszenie reklamacji musi odnosić się do dokumentów przewozowych danej dostawy.
   4. 3.1.4. Wszystkie reklamacje, zarówno co do ilości, jak i co do jakości, muszą być wyrażone w fizycznie mierzalnych wartościach.
    W przypadku zgłaszania niezgodności jakościowych klient ma obowiązek wykazać niezgodność dostarczonego towaru z zamówieniem bądź normą materiałową..
   5. 3.1.5. O wadach, których nie da się wykryć pomimo starannego zbadania, Klient ma obowiązek zawiadomić Sprzedawcę niezwłocznie po ich wykryciu – nie później niż w terminie 7 dni od dnia dostawy towaru.
   6. 3.1.6. Każda reklamacja zgłoszona przez klienta i spełniająca powyższe warunki będzie rozpatrywana indywidualnie.
   7. 3.1.7. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@www.pinar.pl. W zgłoszeniu należy podać dokładny opis rozbieżności w zamówieniu oraz dołączyć kopię listu przewozowego. Zgłoszenia reklamacji przyjmowane są w dni robocze do godz. 16:00. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 7 dni roboczych liczonych od następnego dnia roboczego po dniu zgłoszenia reklamacji.
   8. 3.1.8. PIN agencja Reklamowa Anna Lasota ponosi odpowiedzialność z tytułu udzielonej gwarancji jakości. PIN Agencja Reklamowa Anna Lasota nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi.
   9.  
  2. 3.2. Reklamacje ze względu na uszkodzoną przesyłkę:
   1. 3.2.1. Reklamacja może zostać złożona w przypadku widocznego uszkodzenia lub częściowej utraty zamówionego towaru.
   2. 3.2.2. Reklamacje należy zgłosić w ciągu 3 dni od daty przyjęcia przesyłki, po tym terminie reklamacje nie będą uwzględniane.
   3. 3.2.3. Po otrzymaniu uszkodzonej przesyłki należy natychmiast sporządzić protokół szkodowy w obecności kuriera. Zgłoszenie reklamacyjne wraz z załączonym skanem protokołu szkodowego należy przesłać na adres e-mail: kontakt@www.pinar.pl.
   4. 3.2.4. W przypadku uszkodzonej przesyłki należy zatrzymać ją w całości do czasu zakończenie postępowania reklamacyjnego.
   5.  
  3. 3.3. Reklamacja terminu dostawy:
   1. 3.3.1. W przypadku otrzymania przesyłki po ustalonym terminie, odbiorca przesyłki musi odnotować ten fakt na liście przewozowym w obecności kuriera. Konieczne jest podanie daty oraz godziny dostarczenia przesyłki wraz z przyczyną opóźnienia podaną przez przedstawiciela firmy kurierskiej.
   2. 3.3.2. Reklamacje związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy o świadczenie Usług i Usług dodatkowych należy składać wraz z załączonym skanem dokumentów przewozowych na adres mailowy kontakt@www.pinar.pl w terminie 3 dni od daty otrzymania przesyłki.
   3.  
 4. Prawo odstąpienia od umowy przez osobę fizyczną nabywającą rzecz/ usługę do celów prywatnych niezwiązanych z jej działalnością gospodarczą ( konsumenta).
  1. 4.1. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, ale prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
   1. 4.1.1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
   2. 4.1.2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Przez specyfikację konsumenta rozumie się wyprodukowanie rzeczy zgodnie z projektem konsumenta, w tym przygotowaną według jego wyboru grafiką, treścią, kolorystyką, inną indywidualnie przygotowaną dla tego konsumenta cechą produktu.
  2. 4.2. Do zawarcia umowy dochodzi w momencie akceptacji projektu lub zapłaty faktury proformy, w zależności od tego, która z tych czynności nastąpi wcześniej.
  3. 4.3. Konsument wyraża zgodę na przekazanie mu potwierdzenia zawarcia umowy poprzez przesłanie informacji na adres e-mail, z którego konsument dostarczał materiały do wydruku.
  4. 4.4. Konsument może odstąpić od umowy składając oświadczenie na adres kontakt@www.pinar.pl. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
  5.  
 5. Zwrot towaru:
  1. 5.1. Po złożeniu oświadczenia od odstąpieniu od umowy Konsument ma obowiązek przesłania niezwłocznego przesłania towaru do PIN Agencja Reklamowa Anna Lasota, w terminie nie dłuższym niż 14 dni liczonym od dnia odstąpienia od umowy.
  2. 5.2. Koszty zwrotu towaru ponosi Konsument (art. 34 ust. 2 Ustawy o prawach konsumenta).
  3. 5.3. PIN Agencja Reklamowa Anna Lasota zwraca konsumentowi dokonane przez niego płatności, w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy i dowodu odesłania towaru do PIN Agencja Reklamowa Anna Lasota.
  4. 5.4. Zwrot płatności następuję przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
  5.  
 6. Firma PIN Agencja Reklamowa Anna Lasota nie ponosi odpowiedzialności:
  1. 6.1. w przypadku wydruku zamówienia zaakceptowanego przez klienta, które zawiera błędy merytoryczne, gramatyczne, ortograficzne, techniczne, ilościowe, kolorystyczne (towarów i ich nadruków)
  2. 6.2. w przypadku opóźnień przy dostawie realizowanej przez kurierów zewnętrznych oraz zewnętrznych dostawców
  3. 6.3. w przypadku opóźnień w realizacji zamówienia spowodowanych przez czynniki niezależne od firmy PIN Agencja Reklamowa Anna Lasota
  4. 6.4. w przypadku opóźnień w realizacji zamówienia spowodowanych przez niedostarczenie w terminie przez klienta poprawnych danych
  5. 6.5. w przypadku nieterminowego przekazywania środków pomiędzy bankiem klienta a naszym bankiem
  6. 6.6. w przypadku niezgodności ilości w zamówieniu dostarczonym do klienta, o ile różnica między dostarczonym a zamówionym towarem mieści się w przedziale +/- 3% ilości zamówionej.
  7. 6.7. w przypadku niezgodności ilości w zamówieniu dostarczonym do klienta, o ile różnica między dostarczonym a zamówionym towarem mieści się w przedziale =-3% ilości zamówionej.
  8. 6.8. za terminowość przesyłek realizowanych przez firmy kurierskie. Reklamacje dotyczące jakości i terminowości przesyłek kurierskich będą rozpatrywane tylko i wyłącznie w przypadku przedstawienia dokumentów dotyczących zaistniałej szkody.
  9.  
 7. Firma PIN Agencja Reklamowa Anna Lasota zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu – informacja o zmianie zostanie umieszczona na stronie głównej.
 8. Wszelkie spory z tytułu zawartej przez strony umowy w tym w związku z nienależytym wykonaniem, niewykonaniem umowy, a także z odszkodowaniem rozpoznawać będzie Sąd właściwy miejscowo dla siedziby PIN Agencja Reklamowa Anna Lasota. W przypadku sporów sądowych z konsumentem zastosowanie w zakresie właściwości miejscowej sądu mają obowiązujące przepisy.
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r., Nr 119) – dalej RODO informujemy, że:

Administratorem danych osobowych jest PIN Agencja Reklamowa Anna Lasota, która przetwarza dane osobowe użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

PIN Agencja Reklamowa Anna Lasota przetwarza dane osobowe tylko i wyłącznie w celach technicznych oraz w celu zawarcia, zmiany lub rozwiązania umowy z użytkownikiem, a także zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług.

W każdej chwili może Pan/Pani wycofać udzieloną zgodę, przy czym wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
Podanie wszystkich danych osobowych jest dobrowolne, jednak:
– podanie takich danych, jak imię i nazwisko, adres e-mail oraz telefon jest konieczne do przygotowania i przekazania oferty handlowej, przesłania e-faktury, wykonania warunków umowy.
– podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji zamówienia.

W związku z przetwarzaniem danych związanym z realizacją zamówienia Pani/Pana dane osobowe (takie jak imięi nazwisko, adres, telefon ) mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych:
– podmiotom upoważnionym do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
– podmiotom, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora Danych
– zewnętrznym firmom realizującym zamówienie (np. firmom kurierskim).

PIN Agencja Reklamowa Anna Lasota jak Administrator może przechowywać dane osobowe tak długo, jak pozwala na to prawnie uzasadniony interes, który nie jest bardziej istotny od prawa danej osoby do prywatności. Nawet w przypadku kiedy PIN Agencja Reklamowa Anna Lasota nie ma potrzeby zatrzymania danych osobowych, ich przechowywanie może być wymagane przez prawo (np. prawo handlowe lub podatkowe). W takich przypadkach dane mogą być wykorzystywane jedynie w celu spełnienia prawnym wymogów i nie mogą być w inny sposób udostępniane.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy/organizacji międzynarodowej.
Pana/Pani dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

PIN Agencja Reklamowa Anna Lasota zapewnia wszystkim osobom, których dane przetwarza w jakimkolwiek zakresie, realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania zmiany i usunięcia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach powołanej powyżej ustawy. PIN Agencja Reklamowa Anna Lasota gromadzi dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i przyjętymi standardami.